Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPIK.SIENNA.WAW.PL

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną oraz pośredniczy w procesie przekazania ofiar finansowych za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Zbór Stołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 68/70, NIP: 5272393281, REGON: 010141626, tel (22) 595 18 22, email: sekretariat@sienna.waw.pl. Adres do korespondencji ul. Sienna 68/70, 00-825 Warszawa
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia i ofiary finansowe

 1. Zamówienia oraz ofiary finansowe przekazywać można poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. W przypadku zakupu towaru, dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. W przypadku przekazywania ofiary finansowej, dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie dokonywania płatności, w szczególności wybrana kwota ofiary oraz cel realizowanej płatności.
 4. Wszystkie ofiary finansowe przekazywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przeznaczone są wyłącznie na realizację celów działalności statutowej Zboru Stołecznego z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 68/70, NIP: 5272393281, zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących  w Kościele Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

 1. Płatności realizowane są za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU S.A.
 2. Ceny przesyłek określone są opisie produktu na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

§5

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
  a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
  b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  f) dostarczania prasy,
  g) usług w zakresie gier hazardowych.

§7

Warunki zwrotów wpłat

 1. Wpłacone ofiary mogą być zwrócone wpłacającym w następujących przypadkach:
  • Wpłacający może złożyć bezpośrednio do Sklepu wniosek o zwrot jego ofiary;
  • Sklep sam może podjąć decyzję o zwrocie ofiary Wpłacającemu;
  • Sklep może zwrócić ofiarę, jeżeli konieczność zwrotu wynika z decyzji odpowiednich organów, np. prokuratora lub orzeczenia sądu;
 2. Zwroty ofiar przekazanych za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy – serwisu PayU są realizowane przez PayU zgodnie z zasadami i w terminach obowiązujących w PayU.

§8

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie oraz dokonując wpłaty ofiary, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub przekazania ofiar finansowych.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§9

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.